Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/2

 

1. Základní ustanovení

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/ (dále jen spolek) je spolek založený ve smyslu ustanovení §214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou  osobou.

Spolek je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova a vzdělávání dětí, podpora jejich zájmové, sportovní a kulturní činnosti a rozšiřování spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími subjekty.

 

2. Název spolku

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/2, IČO:   70312893

 

3. Sídlo spolku

Ostrava-Poruba, Čkalovova 942/2, PSČ 708 00

 

4. Cíle spolku

 • seznamovat rodiče s posláním školy
 • výchovné působení školy a rodiny
 • materiální pomoc škole obecně prospěšnou prací svých členů zejména při zlepšování školního prostředí, estetizace, získávání sponzorů
 • poskytovat škole finanční pomoc při zajišťování mimotřídních a mimoškolních výchovných a sportovních akcích

 

5. Práva a povinnosti

Práva člena:

 • být informován o činnosti a hospodaření spolku
 • vystoupit ze spolku bez uvedení důvodu

 

Povinnosti člena:

 • platit členské příspěvky
 • účastnit se členské schůze
 • aktivně se podílet na činnosti spolku
 • dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku

 

Členství rodiče ve spolku zaniká ukončením povinné školní docházky žáka nebo převodem žáka na jinou školu.

 

6. Organizační struktura spolku

Orgány spolku:

Členská schůze:

 • nejvyšší orgán spolku, tvořen všemi členy spolku
 • svolává ji výbor jednou za rok
 • o datu jsou členové informování písemně
 • schvaluje výši členského příspěvku na školní rok
 • vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti spolku
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změnu
 • volí členy výboru spolku

 

Výbor:

 • výkonný orgán spolku
 • řídí činnost mezi členskými schůzemi
 • je oprávněn jednat jménem spolku
 • funkční období je na dva roky, členové mohou být zvoleni opakovaně

 

Výbor tvoří:

 • předseda  –  statutární  orgán spolku
 • pokladník
 • revizní referent

Spolek navenek zastupuje předseda nebo jiný pověřený zástupce.

 

7.  Zásady hospodaření a revizní činnost

 • spolek získává prostředky ke své činnosti z členských příspěvků (ročních) a z ostatních akcí
 • finanční prostředky se budou čerpat dle schváleného rozpočtu pro potřeby spolku
 • revizní referent provádí kontrolu účetní knihy a dokladů, předkládá svoji zprávu vždy po uplynutí školního roku předsedovi a následně členské schůzi

 

8. Závěrečná ustanovení

O zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení  členské schůze dne  21.9.2015 a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Iva Kučerová – předseda spolku