Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

3D pero ve výuce

Základní škola

Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, školní vzdělávací programy apod.

Mikuláš v jídelně

Školní jídelna

Obědy, prosím, odhlašujte pouze v době od 7:00 14:00

Mikuláš ve škole

Školní družina

O přijímání se rozhoduje na základě zápisního lístku a kritérií pro přijetí.

Exkurze: SŠ stavební a dřevozpracující

Rozvrhy hodin

Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů.

Základní škola
Čkalovova 942, Ostrava-Poruba

Z hlediska pedagogů je důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.

Naše fotogalerie:

(poslední 3 akce školy)

Didaktické zásady naší školy

Zásada emocionálnosti

(učitel, ani žáci nejsou stroje)

V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.

Vánoce ve škole
Virtuální realita

Individuální přístup

(každý žák je individualita)

Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.

Názornost

(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)

Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.

3D pero ve výuce
Vaření v 1.B

Přiměřenost

(přiměřenost k mentálnímu věku)

Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

Citáty:
„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“
Lennon
John Lennon
(britský hudebník)
"Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.“
Seneca
(římský filozof)
„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“
Démokritos
(řecký filozof)
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“
Mark Twain
(americký spisovatel)
Stavba Tee-pee ve škole
Stavba tee-pee

(na školní zahradě)

Krmítko pro ptáčky
Krmítko pro ptáčky

(výroba krmítka)

Vaření v 1.B
Vaření v 1.B

(vaření ve škole)

Učíme se programovat
Programování

(učíme se programovat)

Vzděláváme žáky

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina
Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy:

Naše projekty