Vedení školy

Ředitel: Mgr. Rostislav Galia, galia@zsckalovova.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Otisková, otiskova@zsckalovova.cz

Vzděláváme žáky:

 • se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.),
 • s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání,
 • se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání.

 

Naše vzdělávací programy

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Co nabízíme? 

 • dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové a vychovatelé
 • kvalifikovanou výuku v plném rozsahu
 • díky malému počtu žáků ve třídě je zajištěna individuální péče o každé dítě
 • kvalitní výuku bez každodenního stresu
 • nadstandardní počítačovou výbavu
 • relaxační místnosti
 • velkou zahradu, atrium se sportovními atrakcemi, velkou tělocvičnu s nadstandartním sportovním vybavením získaným díky projektu „Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem“
  moderní keramické dílně
 • školní družinu a školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž, mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR, které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů. Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě–Porubě.

Prevence sociálně patologických jevů

Cílem prevence je předcházet negativním sociálně patologickým jevům, v případě jejich zjištění zamezit jejich šíření ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi. Důležité je vytvoření příznivého psychosociálního klimatu ve škole a ve třídě navozením pozitivních vazeb mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. Škola má vypracovaný dlouhodobý preventivní program Školní preventivní strategie, který je naplňován všemi zaměstnanci. Klíčovými osobami a nositeli preventivního působení je vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a ostatní pedagogičtí zaměstnanci.

Snažíme se o to, aby:

 • žáci chodili do školy rádi,
 • mohli vyjadřovat otevřeně své názory,
 • měli prostor pro otázky a svou argumentaci,
 • byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení.


Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.