Tel. číslo do školní družiny: 731 644 724

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

 1. Druh a míra zdravotního postižení
 2. Věk žáka
 3. Sourozenec ve ŠD
 4. Zaměstnanost zákonných zástupců žáka
 5. Trvalé bydliště žáka mimo obec Ostrava
 6. Sourozenec ve škole
 7. Kapacita školní družiny je 28 žáků.

O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí. Na zapsání do ŠD není právní nárok.

V Ostravě-Porubě 1. 9. 2020
Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Čkalovova a je rozdělena do dvou oddělení. Žáci školní družiny mohou využívat k pohybovým a sportovním aktivitám také prostory velké i malé tělocvičny, školní hřiště a atrium školy. Dále je k dispozici počítačová učebna s internetem a cvičná kuchyňka. Stravování žáků je zajišťováno školní jídelnou, která je umístěna mimo budovu školy.

Ekonomické podmínky

Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem. Spotřební materiál, vstupné a jízdné si hradí žáci sami. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka školní družiny je dána Vnitřním řádem školní družiny.

 • Platba činí 100 Kč měsíčně.
 • Inkasovaná je ve dvou splátkách
  1. v září za 4 měsíce = 400Kč
  2. v lednu za 6 měsíců = 600 Kč)
 • Platby budou odeslány na účet školy až po přidělení variabilního symbolu pro jednotlivé žáky.