Tel. číslo do školní družiny: 731 644 724

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Horní Lhota - výlet
 1. Druh a míra zdravotního postižení
 2. Věk žáka
 3. Sourozenec ve ŠD
 4. Zaměstnanost zákonných zástupců žáka
 5. Trvalé bydliště žáka mimo obec Ostrava
 6. Sourozenec ve škole
 7. Kapacita školní družiny je 34 žáků

O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.
Na zapsání do ŠD není právní nárok.


V Ostravě-Porubě 1. 9. 2023
Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy

 

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Čkalovova a je rozdělena do tří oddělení. Žáci školní družiny mohou k pohybovým a sportovním aktivitám využívat prostory velké i malé tělocvičny
a školní hřiště v atriu školy. Dále je k dispozici počítačová učebna s internetem, keramická dílna a cvičná kuchyňka. Stravování žáků je zajišťováno školní jídelnou, která je spojena s budovou školy.

 

Ekonomické podmínky

Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem. Spotřební materiál, vstupné a jízdné na družinové akce si hradí žáci sami. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka školní družiny je dána Vnitřním řádem školní družiny.

 • Platba činí 100 Kč měsíčně.
 • Inkasovaná je ve dvou splátkách
  1. v září za 4 měsíce = 400Kč
  2. v lednu za 6 měsíců = 600 Kč
 • Platby budou odeslány na účet školy až po přidělení variabilního symbolu pro jednotlivé žáky.
 • Změny týkající se výše platby budou s předstihem oznámeny zákonným zástupcům