Školská rada je zřízena zřizovatelem školy – Moravskoslezským krajem. Tvoří ji šest členů:

  1. Mgr. Anna Otýpková – zástupce zřizovatele
  2. Mgr. Zuzana Ratajová – zástupce zřizovatele
  3. Mgr. Kratochvíl Roman – zástupce pedagogických pracovníků školy
  4. Mgr. Krybus Paris – zástupce pedagogických pracovníků školy
  5. Lucie Klímková – zákonný zástupce žáků
  6. Ing. Lucie Kubáčová – zákonný zástupce žáků.

Činnost školské rady se řídí pravidly stanovenými v §§ 167, 168 školského zákona.

Kompetence školské rady:

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.