Školská rada je zřízena zřizovatelem školy – Moravskoslezským krajem. Tvoří ji šest členů:

  1. Mgr. Anna Otýpková – zástupce zřizovatele
  2. Mgr. Zuzana Ratajová – zástupce zřizovatele
  3. Mgr. Kratochvíl Roman – zástupce pedagogických pracovníků školy
  4. Mgr. Krybus Paris – zástupce pedagogických pracovníků školy
  5. Ing. Renáta Humeniuková – zákonný zástupce žáků
  6. Ivan Horsinka – zákonný zástupce žáků.

Činnost školské rady se řídí pravidly stanovenými v §§ 167, 168 školského zákona.

Kompetence školské rady:

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Dne 5. 10. 2020 proběhly volby nových členů školské rady zástupců žáků a pedagogických pracovníků. Vzhledem k bezpečnostním opatřením ve škole ke COVID-19 proběhla volba členů ŠR – zástupců žáků shromážděním hlasovacích lístků v době 7:00 – 16:30 hodin ve vestibulu školy. Hlasovací lístky byly volební komisí vyhodnoceny a zákonní zástupci žáků byli s výsledky voleb členů ŠR seznámeni na webových stránkách školy a informační tabuli ve vestibulu školy.
První zasedání ŠR se konalo dne 13. 10. 2020, byl stanoven jednací řád a zvolen předseda. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Vzhledem k bezpečnostním opatřením ve škole ke COVID-19 byla schválena možnost činnosti ŠR elektronicky metodou per rollam.
Dne 12. 3. 2021 byla metodou per rollam schválena Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020.