Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Otisková – zástupkyně ředitelky školy a výchovný poradce


Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Jana Otisková – výchovný poradce
 • Mgr. Roman Kratochvíl – školní metodik prevence
 • všichni pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové


Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na:

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným
  zástupcům
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacím potřebami
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich
  účinnosti
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená
  absence
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních
  kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a
  diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných
  školou